فرود اضطراری در شیراز مسافران هواپیمای نروژی را گر فتار قوانین ضدایرانی آمریکا کرد