عباس غزالی: «رضا» تا نفس آخر پای عشقش به «مینو» می‌ایستد