جزییاتی از «دفتر رهبر انقلاب» به روایت محمدی گلپایگانی