جوان پولدار: به خاطر هیجان سرقت، یک باند راه انداختم