تاکید به آتش نشانی برای بازدید سرزده از مدارس پایتخت