مشکلات معیشتی مردم نتیجه فتنه اقتصادی حامیان سران فتنه است