تصاویر ادعایی درباره زد و خورد من با حراست مربوط به سال ۹۵ است