فعالیت دوباره واحد علوم و تحقیقات پس از سه روز تعطیلی