امیر نصیرزاده با خانواده شهیدان سرهندی و شریفیان‌پور دیدار کرد