برگزاری اولین نشست شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد