ساخت هویت جعلی و ازدواج دوم با هویت جدید/شیوه های جعل آقای مدیر