بازداشت ۲ نفر از پیمانکاران و مسئول تاسیسات دانشگاه علوم تحقیقات