پیشنهاد ذوب‌آهنی‌ها برای میزبانی از تیم‌های عربستانی