کارخانه‌ای با 4000 کارگر در حال تعطیل شدن + تصاویر