مردی که با او رابطه داشتم از من اخاذی می کرد/ وقتی به او پول ندادم به شوهرم زنگ زد و همه چیز را گفت