کاری کنید که نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشد