صورت مالی پرسپولس و استقلال را بدهید تا واگذارشان کنیم