طبق اطلاعاتی که کسب کرده‌ایم قرار است بودجه دفاعی «تقویت» شود