چون در تهران زندگی می‌کنید باید هزینه‌های آن‌را هم بپردازید!