تصاویر/ رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه در جزیره قشم