کاهش تردد و ترافیک روان در جاده‌ها/ 8 مسیر مسدود است