قاطعانه با عاملان اصلی تحرک تروریستی در چابهار برخورد می کنیم