آمریکا تعدادی از داعشی‌ها را به افغانستان انتقال داده است