دعوت از بانوی یزدی برای قضاوت مسابقات شطرنج قهرمانی آسیا