حذف دفترچه‌ بیمه در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی