بیماری قلبی گریبانگیر آقای خواننده شد/ شکوهی خداحافظی می کند؟