وزیر بهداشت: داروی ایرانی بخورید و از کیفیت آن مطمئن باشید