توصیه‌ وزارت بهداشت به افرادی که حیوان خانگی دارند