چرا میزان تولید ایران خودرو و سایپا، در 8ماه گذشته نوسان دارد؟