محدودیت‌های تردد در مسیرهای منتهی به ورزشگاه آزادی