لزوم افزایش سهمیه پزشکی در برخی مناطق سیستان و بلوچستان