نماینده مجلس:نمی‌توانستم مغزهای کوچک زنگ زده را با چشم باز دنبال کنم