‌در سال گذشته ۵۰ اقدام ترور‌یستی در مرزهای شرقی برای ربودن ‌مرزبانان ناکام ماند