متن طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران