از بازار سرد ارز در تهران تا بازار داغ نفت در جهان