تصاویر/ مراسم معارفه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی