اعزام ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به شهرها