عکس/ اقدام عجیب مدیران کاشیما برای ایجاد صمیمیت بین بازیکنان