دستمزد میلیاردی ماهیانه «گلزار» برای بازی در یک سریال