جزئیات انهدام و بازداشت اعضای شبکه تکثیر کتابهای غیر قانونی