بیانیه باشگاه بادران در مورد حواشی بازی با استقلال جنوب