معاون وزارت رفاه: 18 تا 35 درصد مردم زیر خط فقر هستند