جلسه تاج با مدیران فدراسیون و سازمان لیگ در مورد فینال آسیا