تمام اعضای کمیته تعیین فدراسیون فوتبال وضعیت استعفا کردند!