مسدود کردن حساب‌های بانکی‌ غیرقانونی است/ به دادسرا نمی‌روم/ جرمم را اعلام و احضارم کنید