توضیحات پلیس درباره دستگیری رئیس سازمان نظام روانشناسی