شناسنامه المثنی، راهکار مردان مطلقه برای مخفی نگه داشتن ازدواج ناموفق