واکنش نمازگزاران نماز جمعه به فحاشی یک فرد علیه حسن روحانی