منافع شخصی بعضی ها را به «آمریکا ستایی» رسانده است