رئیس جمهور درگذشت والده دکتر محسن اسماعیلی را تسلیت گفت